Algemene Voorwaarden

Algemene leverings voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1 Leverancier: De besloten vennootschap Data Square b.v. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.2 (De) Afnemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon waaraan Data Square b.v. goederen en/of diensten levert dan wel voornemens is te leveren.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomst, toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, waarbij de afnemer goederen en/of diensten van welke aard ook aan de afnemer levert, ook indien deze goederen/diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende dertig dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zodanige aanbiedingen en offertes zijn derhalve hooguit een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

2.3 Voor zover niet anders is bepaald, komt een overeenkomst met Leverancier eerst dan tot stand nadat Leverancier binnen acht dagen na ontvangst een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd dan wel daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Leverancier en Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Vergoeding en betaling
3.1 Leverancier levert alle (resultaten van) diensten of goederen op basis van nacalculatie, tenzij expliciet een vaste prijs is overeengekomen.

3.2 Alle door Leverancier aangeboden en overeengekomen prijzen en tarieven luiden steeds in Nederlandse valuta of, ter keuze van Leverancier, in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en zijn exclusief bijkomende kosten (waaronder reis- en verblijfskosten), heffingen, verpakkingen, lasten en kosten verband houdende met extra werkzaamheden en vervoer e.d. Vanaf het moment van fysieke aflevering zijn de goederen en/of (resultaten van) diensten voor rekening en risico van Afnemer, met dien verstande dat de eigendom en rechten eerst overgaan nadat overeenkomstig artikel 5 volledige betaling heeft plaatsgevonden. In geval van internationale transacties behoudt Leverancier zich het recht voor te verwijzen naar en van toepassing te verklaren de Incoterms, zoals laatstelijk door de Internationale Kamer van Koophandel vastgesteld.

3.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Afnemer te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Leverancier gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving de geldende prijzen en tarieven periodiek aan te passen. Aanpassingen zullen gelden met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden na de schriftelijke kennisgeving.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen, is Leverancier ook in andere gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Afnemer aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

3.5 Als Afnemer niet akkoord wenst te gaan met een door Leverancier kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.3 of 3.4 en deze aanpassing meer dan 5% bedraagt, is Afnemer gerechtigd binnen vijftien werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Leverancier genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.

3.6 Geschiedt de levering van goederen of (resultaten van) diensten in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Leverancier afzonderlijk worden gefactureerd.

3.7 Verrekening, inhouding, korting of opschorting van de betalingsverplichting is niet toegestaan, tenzij Leverancier de tegenvordering onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig schriftelijk heeft erkend.

3.8 Alle facturen zullen door Afnemer worden betaald conform de overeengekomen betalingscondities en in de valuta zoals op de factuur vermeld. Bij gebreke van specifieke condities zal Afnemer binnen eenentwintig dagen na factuurdatum betalen. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, is Leverancier gerechtigd hiertoe een voorschotdeclaratie aan Afnemer te zenden.

3.9 Reclames over facturen dienen binnen eenentwintig dagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

3.10 Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,25% per maand, onverminderd de Leverancier verder toekomende rechten. Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke- of arbitragekosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 500,00 (vijfhonderd Euro).

3.11 Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, daarna rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Afnemer vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.12 Afnemer is verplicht op Leverancier’s eerste verzoek terstond deugdelijke zekerheid te stellen voor de betaling van een of meer openstaande facturen.

3.13 Leverancier behoudt zich het recht voor om, alvorens tot productie en/of levering van een goed en/of verrichting van een dienst over te gaan, een voorschot (betaling) dan wel een andere deugdelijke vorm van (betalings-)garantie of zekerheid te eisen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Leverancier.

Artikel 4 – Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding
4.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid. Daarnaast heeft informatie een vertrouwelijk karakter wanneer de vertrouwelijkheid ervan redelijkerwijs kan worden vermoed.

4.2 Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan niet, of slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 5 – Voorbehoud van eigendom en rechten
5.1 Alle aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier, totdat alle bedragen die Afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsmede de bijbehorende verrichtte of te verrichten diensten, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.9, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Leverancier zijn voldaan. Tot het tijdstip van volledige betaling is Afnemer niet bevoegd de zaken aan derden in gebruik te geven, te verhuren, te verpanden, in eigendom over te dragen of anderszins te vervreemden of te bezwaren.

5.2 In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is Afnemer wel gerechtigd de zaken conform hun bestemming aan derden te verkopen en te leveren. Het is de Afnemer echter niet toegestaan enig pandrecht op zaken te (laten) vestigen en evenmin mogen zaken strekken tot enige zekerheid voor een vordering van een derde. Ingeval van doorverkoop van (nog) niet geheel betaalde zaken, is de Afnemer gehouden een zelfde (eigendoms)voorbehoud te maken als in deze voorwaarden vermeld. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wil vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.3 Rechten worden aan Afnemer slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5.4 Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en Afnemer in verzuim is dan wel indien Leverancier goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in verzuim zal geraken, kan Leverancier zonder voorafgaande ingebrekestelling, de (eigendom van de) geleverde zaken onverwijld terugvorderen respectievelijk wederom tot zich nemen. Afnemer verleent Leverancier hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag dat hij hiermee in gebreke is/blijft. De boete laat eventuele overige rechten van Leverancier onverlet.

5.5 Afnemer is verplicht de zaken deugdelijk te verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is Afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid (in de ruimste zin des woords) voor derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betreffende goederen. Afnemer zal op Leverancier’s eerste verzoek alle door Leverancier gewenste medewerking verlenen opdat zodanige uitkeringen aan Leverancier worden betaald of om op zodanige uitkering zekerheid – onder meer in de vorm van een pandrechtten behoeve van Leverancier te vestigen.

Artikel 6 – Rechten van intellectuele eigendom of daarmee vergelijkbare rechten
6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom of daarmee vergelijkbare rechten (zoals databankrechten) op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde of ontstane programmatuur, apparatuur, (resultaten van) diensten, databanken of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur, apparatuur, (resultaten van) diensten, databanken of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

6.2 Afnemer is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, (resultaten van) diensten, databanken en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Leverancier of diens licentiegevers bevatten. Afnemer verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 4, deze programmatuur, apparatuur, (resultaten van) diensten, databanken en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Afnemer die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur, (resultaten van) diensten, databanken en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

6.3 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere (vergelijkbare) rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, apparatuur, (resultaten van) diensten, databanken en materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

6.4 Tenzij het programmatuur betreft, die door Leverancier uitsluitend voor Afnemer is ontwikkeld en ten aanzien waarvan de intellectuele eigendomsrechten zijn overgedragen aan Afnemer, is het Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Leverancier door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Op uitdrukkelijk verzoek van Afnemer zal Leverancier aangeven welke vorm van beveiliging is doorgevoerd in de programmatuur en waar deze toe dient, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 4 en het overige gestelde in dit artikel 6. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Afnemer niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Leverancier op verzoek van Afnemer een reservekopie van de programmatuur aan Afnemer ter beschikking stellen.

6.5 Behoudens het geval dat Leverancier een reservekopie van de programmatuur aan Afnemer ter beschikking stelt, heeft Afnemer het recht een reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

6.6 Het is Afnemer niet toegestaan de programmatuur te decompileren, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behoudens voor zover zulks geschiedt in overeenstemming met de wettelijke regels aangaande het tot stand brengen van interoperabiliteit van de programmatuur met andere programmatuur.

6.7 Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Afnemer gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan, een en ander conform de voorwaarden zoals door de fabrikant c.q. licentiegever is bepaald. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Afnemer is gehouden van fouten onverwijld melding aan Leverancier te maken.

6.8 Leverancier zal Afnemer vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur, (resultaten van) diensten, databanken of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom of databankrecht, onder de voorwaarde dat Afnemer Leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Leverancier. Afnemer zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier verlenen om zich, zo nodig in naam van Afnemer, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

6.9 Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Afnemer in de programmatuur, apparatuur, (resultaten van) diensten, databanken of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

6.10 Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur, (resultaten van) diensten, databanken of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of databankrecht of indien naar het oordeel van Leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Leverancier het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorgdragen dat Afnemer het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur, (resultaten van) diensten, databanken of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Leverancier wegens schending van rechten van intellectuele eigendom of daarmee vergelijkbare rechten (waaronder databankrechten) van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Leverancier wegens schending van rechten van intellectuele eigendom of daarmee vergelijkbare rechten (waaronder databankrechten) van Leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door:

– het gebruik van geleverde apparatuur, programmatuur, (resultaten van) diensten, databanken en/of materialen in een niet door Leverancier ontwikkelde of niet door Leverancier gemodificeerde vorm;

– het gebruik van apparatuur, programmatuur, (resultaten van) diensten, databanken en/of materialen in samenhang met niet door Leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur, (resultaten van) diensten, databanken en/of materialen, of;

– het gebruik op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, (resultaten van) diensten, databanken en/of materialen is/zijn ontwikkeld of bestemd.

6.11 Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leverancier van apparatuur, programmatuur, (resultaten van) diensten, databanken of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Afnemer zal Leverancier vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 7 – Medewerking door Afnemer
7.1 Afnemer zal Leverancier steeds tijdig, volledig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

7.2 Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, databanken, telecommunicatiefaciliteiten en van de door Leverancier te verlenen goederen en diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.3 Indien is overeengekomen dat Afnemer programmatuur, apparatuur, (resultaten van) diensten, databanken, materialen, informatie, gegevens op informatiedragers etc. ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

7.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke programmatuur, gegevens etc. niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Leverancier staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, waardoor de goede uitvoering van Leverancier’s verplichtingen jegens Afnemer in gevaar is of kan worden gebracht, heeft Leverancier in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen.

7.5 Ingeval medewerkers van Leverancier op de locatie van Afnemer werkzaamheden verrichten, zal Afnemer kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Afnemer zal Leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Leverancier daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie.

Artikel 8 – Garanties
8.1 Leverancier zal zich redelijkerwijs inspannen de door haar te verlenen diensten zorgvuldig en vakbekwaam uit te voeren.

8.2 De garantie vervalt, indien door Afnemer en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik is gemaakt van de geleverde goederen en/of (resultaten van) diensten of onoordeelkundig is gehandeld ten aanzien van de geleverde goederen en/of (resultaten van) diensten.

8.3 De garantie vervalt eveneens, indien door Afnemer en/of door hem ingeschakelde derden wijzigingen aan het geleverde zijn of worden uitgevoerd dan wel wijzigingen in de resultaten van de diensten zijn of worden aangebracht.

Artikel 9 – Levering, afnameplicht en acceptatie
9.1 Opgegeven (lever)tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, doch gelden hooguit als indicatie. Bij overschrijding van de opgegeven termijn zal Leverancier eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling.

Leverancier is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9.2 Afnemer is verplicht tot afname van de gekochte goederen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien bestelde goederen aan Afnemer ter (af)levering zijn aangeboden – hetgeen onder meer inhoudt dat Afnemer is medegedeeld dat de goederen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.1 te zijner beschikking staan – doch (af)levering onmogelijk is gebleken of Afnemer heeft geweigerd de goederen in ontvangst te nemen. Afnemer geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim, waardoor onder meer het risico van tenietgaan en beschadiging op Afnemer is overgegaan.

9.3 Alle kosten van Leverancier die voortvloeien uit een afnameweigering van Afnemer komen voor rekening en risico van Afnemer, zulks onverminderd de overige rechten van Leverancier terzake van deze tekortkoming van Afnemer. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven, alsmede, indien dat door Leverancier opportuun wordt geacht, verzekeringskosten.

9.4 Indien de dienstverlening van Leverancier bestaat uit levering van apparatuur, geldt de apparatuur tussen partijen als geaccepteerd bij aflevering van de apparatuur.

9.5 Indien de dienstverlening van Leverancier bestaat uit de levering van programmatuur, geldt de programmatuur als geaccepteerd tussen partijen bij aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie van de programmatuur.

9.6 Indien de dienstverlening van Leverancier bestaat uit het uitvoeren van projecten, voert Leverancier deze dienstverlening uit overeenkomstig de schriftelijk overeengekomen afspraken en procedures. De acceptatie van de resultaten van deze dienstverlening van Leverancier geschiedt schriftelijk dan wel stilzwijgend indien Leverancier 7 dagen na de levering van de resultaten van de dienstverlening van Afnemer nog geen bericht dienaangaande heeft ontvangen.

9.7 Acceptatie als genoemd in dit artikel 9 laat de verplichting van Leverancier tot kosteloos herstel van kleine gebreken onverlet. Onder kleine gebreken wordt verstaan, gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van de geleverde goederen of (resultaten van) diensten niet in de weg staan.

Artikel 10 – Wijziging en meerwerk
10.1 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

10.2 Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 10.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Afnemer en Leverancier, kunnen worden beïnvloed.

10.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Leverancier Afnemer tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 11 – Reclames
11.1 De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij Afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee dagen na de feitelijke ontvangst van de goederen niet schriftelijk gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.

11.2 Andere reclames dienen uiterlijk binnen acht dagen na de feitelijke ontvangst der goederen dan wel nadat eventuele fouten zijn geconstateerd of geconstateerd hadden kunnen worden door Afnemer, schriftelijk bij Leverancier te zijn ingediend en door Leverancier te zijn ontvangen.

11.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen de termijn van eenentwintig dagen als genoemd in artikel 3.8 van deze algemene voorwaarden.

11.4 Na het verstrijken van de in de leden 1, 2 of 3 bedoelde termijn wordt de Afnemer geacht de geleverde goederen respectievelijk de (resultaten van) diensten respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan behoudt Leverancier zich het recht voor om reclames niet meer in behandeling te nemen.

11.5 Indien de reclame door Leverancier gegrond wordt bevonden, is Leverancier uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, tenzij Leverancier voorkeur geeft aan creditering.

11.6 Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichtingen van de Afnemer op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

11.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, onder door Leverancier te bepalen voorwaarden.

Artikel 12 – Ontbinding/beëindiging
12.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.2 Indien een overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.3 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de andere partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De beëindigende partij zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.4 Indien Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring
13.1 Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 13 blijkt.

13.2 De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 454.000 vierhonderd-vieren-vijftig-duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

(a) de redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

(b) de kosten die Afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

(c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

(d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

13.3 De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan EUR 454.000 vierhonderd-vier-en-vijftig-duizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

13.4 Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.5 Aansprakelijkheidsbeperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.

13.6 Aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

13.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer de schade, in detail omschreven, zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade, bij aangetekend schrijven aan Leverancier meldt.

13.8 Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een goed of systeem dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

13.9 Buiten de in dit artikel 13 genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

Artikel 14 – Overmacht
14.1 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Leverancier geldt in ieder geval niet als toerekenbaar (en komt derhalve evenmin voor risico van Leverancier) in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: verzuim en/of tekortkoming door of bij Leverancier’s leveranciers, opdrachtnemers, onderaannemers, vervoerders of andere door Leverancier ingeschakelde derden, bij onvoorziene omstandigheden, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, politieke staking of uitsluiting, rellen of oproer, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, overheidsmaatregelen – al dan niet van politieke aard -, waaronder uitvoer, invoer- of doorvoerverboden, klimatologische omstandigheden, bijzondere bodemgesteldheden, vorst, stroomstoringen, storingen in (elektronische) communicatielijnen, verlies, verminking of beschadiging van gegevens en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid in redelijkheid niet meer van Leverancier kan worden gevergd en/of in redelijkheid niet aan Leverancier kunnen worden toegerekend en/of in redelijkheid niet door Leverancier voorzienbaar waren.

14.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 15 – Export
15.1 Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door Afnemer zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. Afnemer zal Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Afnemer toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op al Leverancier’s aanbiedingen, offertes, deze algemene voorwaarden, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980, voor Nederland in werking getreden op 1 januari 1988 (Trb. 1986, 61), – en eventuele andere koopverdragen – is uitgesloten.

16.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaats van Leverancier is gelegen, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies overeenkomen.

Artikel 17 – Algemeen
17.1 Bedingen of afspraken waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht voor zover zij door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

17.2 Afnemer is niet gerechtigd rechten en verplichtingen uit een overeenkomst zonder toestemming van Leverancier aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; Leverancier is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

17.3 Indien en voor zover Leverancier aan Afnemer goederen levert en/of diensten ter beschikking stelt, die afkomstig zijn van derden, zullen, mits zulks door Leverancier schriftelijk aan Afnemer is meegedeeld, voor wat betreft die goederen en/of diensten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden zullen aan Afnemer worden verstrekt. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Afnemer en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden.